wrapper

YEŞİL ALT YAPI HAKKINDA

Yeşil Altyapı Nedir?

Geniş bir ekosistem içinde hem kırsal hem de kentsel ortamlarda biyoçeşitliliği sağlayan ve yöneten, doğanın temiz hava ve su gibi ekosistem ürün ve hizmetlerini sunma kabiliyetini geliştiren, aynı zamanda yüksek kaliteli doğal, yarı doğal ve kentsel alanlar arasında bağlantıyı stratejik olarak planlayan yaklaşımdır.

Kentsel büyümeyi kontrol etme, çevresel kaynakları koruma, ekonomik gelişme, kentiçi yenileme gibi çok yönlü planlama, tasarım ve yönetim konularını kapsamaktadır.

Yeşil Altyapı Neden Gereklidir?

Yeşil altyapı prensiplerini uygulamakla elde edilebilecek kazanımlar dört ana başlıkta özetlenebilir:

Çevresel Kazanımlar

 • Temiz hava ve su
 • Toprak kalitesini yükseltme ve erozyona karşı koruma
 • Yağmur suyunu biriktirme ve kullanma

İklim Değişikliği etkilerinden Korunma

 • Sel-taşkın riski azaltılması
 • Karbon salınımını azaltma
 • Kentsel ısı adası etkisini düşürme
 • Afet önleme

Sosyo-ekonomik Kazanımlar

 • Daha iyi sağlık koşulları için ortam
 • Gelişmiş turizm ve rekreasyon fırsatları
 • Yerel ekonominin çeşitlenmesi

Biyoçeşitlilik Artışı 
Yaban hayatı için geliştirilmiş habitatlar

 • Ekolojik koridorlar
 • Peyzaj geçişliliği
 • Ekosistem onarımı

Neden?

İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’nin en önemli gerekçeleri aşağıda verilmiştir:

 • Mavi-yeşil altyapı çözümlerinin mevcut kentsel gri altyapı ile entegre edilmesi
 • İzmir kent-bölge kapsamında körfez ve körfezi saran kent içi yoğun kentsel doku ile art alan ilişkileri ve yeşil-mavi ağ sisteminin kurulması
 • H2020 projesi «doğa-esaslı çözümler» kapsamında yeşil altyapı demo uygulama projeleri yapılacak olması
 • Doğa ve iklim verilerine duyarlı proje mekansal veritabanı oluşturulması, haritalanması ve farklı birimlerin gri ve yeşil altyapı projelerinin entegrasyonu
 • Kurumlararası işbirliği kurulabilecek olması
 • Diğer tematik strateji ve projeleri destekleyecek olması: Sürdürülebilir enerji eylem planı, sürdürülebilir yerel kalkınma stratejileri, akıllı şehir stratejisi, Avrupa Birliği Projeleri ve kampanyalar vd.

Nasıl?

İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi belirtilen nedenlerle Ocak 2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi içinde ‘doğa-esaslı çözümleri’ destekleyecek biçimde bir sekreterya oluşturularak süreç başlatılmıştır. Daha sonra konu ile ilişkili belediye birimlerinin katılımı ile bir ‘Belediye Çalışma Grubu’ kurulmuş, bu grubun çalışmaları ile  Haziran 2017 tarihinde geniş katılımlı ve tüm yerel ve ulusal düzeyde kurumlardan (üniversite, kamu, STK) 150'nin üzerinde uzmanın katıldığı ‘İzmir Yeşil Altyapı Uzman Çalıştayı’ yapılmıştır. Bu çalıştayda oluşturulan;

 • Planlama ve Yönetişim
 • Su Alanları
 • Yeşil Alanlar
 • Koridor ve Bağlantılar
 • Yapılar, Atıl ve Onarılacak Alanlar

Tema başlıkları kapsamında Belediye Çalışma Grubu ve ilgili temadaki Moderatörler kolaylaştırıcılığında katılımcılar tarafından fikirler oluşturulmuştur.

Ortaya çıkan fikirlerin geliştirilmesi, temalar arasındaki geçiş ve sorumlulukların belirlenmesi, zaman planı ve ilgili açıklama ve tanımların geliştirilebilmesi amacıyla Belediye Çalışma Grubu Uzman Çalıştayı Moderatörleri eşliğinde Ekim-Kasım 2017 tarihlerinde odak grup çalışmaları yapmıştır. Elde edilen sonuçların tüm belediye birimleri ile paylaşıldığı Aralık 2017 tarihindeki bir iç değerlendirme sonucunda oluşturulan taslak stratejinin Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek ve doğa-esaslı çözümler projesinin kolaylaştırıcılığında yerelden geniş katılımlı ve uluslararası deneyimlerin de tartışılacağı bir toplantıda paylaşılmasına karar verilmiştir.

www.urbangreenup.eu

İzmir Yeşil Alt Yapı Stratejisi