wrapper

YEŞİL ALANLAR

Her türlü yeşil alandan (ör: Mahalle ve kent parkları, ağaçlandırılmış alanlar, piknik alanları, mezarlıklar, kamuya açık bahçeler ve hatta geniş refüjlerden) oluşabilecek ve tüm kente yayılırken kent—kır, deniz kenarı--iç kesimler, akarsu yolları—deniz kenarı—iç kesimler ve benzeri ekolojik ve kullanım bağlantılarını sağlayacak bir yeşil ağın oluşturulması ana amaç olarak çıkmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda şu hedefler altında eylemler geliştirilmiştir: i) oluşturalacak bu yeşil ağın plan ve yönetimine ve alan tasarımlarına dair kurumsal hazırlıkların tamamlanması, ii)  mevcut yeşil alanların niteliksel ve niceliksel özelliklerinin tespiti iii) yeşil alan tasarım, uygulama ve bakım çalışmalarında iklim değişikliği, hakçalık, yerel aidiyet ve katılım konularına ağırlık verilmesi, ve iv) yine yeşil alanların tasarım-uygulama-bakımında vatandaşların katılımını teşvik etmek üzere yeni yöntemlerin oluşturulması.

İlgili eylemler arasında özellikle, yeşil alanların “bir bütün ağ” olarak planlanması; tasarım-uygulamalarında artık yakın geleceğimizi şekillendiren iklim değişikliği, enerji kullanımı, gıda üretimi ve yeşil alanlara erişim ve kullanmada hakçalık konularının öneminin vurgulanması; ve bu alanların devamlılığını sağlayacak ve esas kullanıcıları hedefleyen yeni katılım yollarının tariflenmesi önemlidir.

Yeşil Sistem

 • Bölgesel yeşil sisteminin bir parçası olarak tasarlanan yeşil ağ planlarının yapılması

 • Yeşil ağ sistemi oluşturulmasına yönelik kent içi ve kent bölgelerindeki kopuklukların giderilmesi

 • Büyük ölçekli kentsel park/tematik park ve rekreasyon alanları için bir sorumlu yönetim biriminin olması

 • Parklarda ekosistemi iyileştirici doğal/yerel bitki türlerinin seçilmesi, yerel türlere yönelik envanter oluşturulması ve bölgelere uygun seçim kriterlerinin belirlenmesi

 • Yeşil ağı oluşturan tematik alanlara (kampüs, kent parkları ve botanik bahçeleri) yönelik kentsel tasarım rehberlerinin oluşturulması

 • Yeşil alan kullanımını geliştirecek, mevcut sistemi besleyecek alternatif açık alanların belirlenmesi (okul, stadyum, kampüs vb.)

 • İklim değişikliği uyumu çerçevesinde oluşturulacak gelecek senaryolarına göre yeşil alan stratejilerin geliştirilmesi

 • İklim verilerine dayalı yeşil alan tasarım yaklaşımları ortaya koyulması (bitki türleri, yeni varyeteler üretilmesi (melezleme)

 • Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında yeşil alanlara "hakça" erişim ve ekosistem bütünlüğünün gözetilmesi

 • Farklı yeşil ağ elemanlarına yönelik "lejand" uygulaması geliştirilmesi (ör kent tarımı, agroturizm vb.)

Sivil Paydaşlar

 • Yeşil alanlarda tasarım uygulama yoluyla paydaş ve katılım tanımlarının genişletilmesi (ör: yerelde yaşayanlar, farklı kullanıcı grupları-çocuk vb.)

 • Nüfus özellikleri (çocuk, yaşlı, engelli, düşük gelirli vb.) ve mevcut yeşil alanların dağılımının tespiti ve karşılaştırılarak eksik bölgelerin planlarda önceliklendirilmesi

 • Yeşil alanların eğitim amacıyla işlevlendirilmesi (İklim değişikliği farkındalığı, doğa hakkında bilinçlendirme vb.)

 • Yeşil alanların bakımı ve yenilenmesi konusunda sivil toplum katılımını teşvik eden sosyal projeler / kampanyalar oluşturulması

Bayraklı Şehit Fethi Sekin Parkı

Envanter / Bilgi

 • Yeşil alanlara yönelik düzenli, izlenebilir ve güncellenebilir bir veritabanı oluşturulması ve ilgili yönetim araçlarının geliştirilmesi

 • Yeşil alan ihtiyaç gruplarına dair (ör: çocuk, yaşlı, engelli) araştırmaların teşvik edilmesi ve sonuçların paylaşılması ve yayımının sağlanması

 • Afet ve acil durumda kullanılabilecek yeşil alan nitelikleri, erişim ve toplanma özelliklerinin belirlenmesi

 Bayraklı Şehit Fethi Sekin Parkı

Tasarım / Uygulama

 • Enerjisini kendisi üreten parkların (ör: aydınlatmada fotovoltaik sistemler, su döngüsünün kurulması) oluşturulması ve mevcut parkların bu yönde iyileştirilmesi

 • Yeşil Alan Tasarım ve Uygulama Rehberi oluşturulması

 • Yeşil alanlarda tasarım ve uygulamada kullanıcı katılımının sağlanması ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi

 • Yeşil alanların yerel kullanıcıların üretim ve eğitimine yönelik planlanması (park içinde gıda üretim alanları, tematik bahçeler, fidanlıklar, halk bahçeleri yapılması)

 • Yenebilir bitkilerin peyzaj tasarımında kullanılması (meyve ağaçları, bağ vb.)

 • Yeşil alanlarda ısı adası etkisini azaltacak doğal malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması

 • Yeşil alan bakım çalışmalarının yeşil alanların ölçek ve niteliklerine bağlı olarak hangi düzeyde yapılacağına karar verilmesi

 • Mevcut kamusal yeşil alanların bakımındaki "risk"kaynaklarının tespiti (erozyon,heyelan, sel-taşkın, vandalizm gibi) ve önlemlerin alınması (Kadifekale örneği, heyelan + ağaçlandırma)

 • Mevcut yeşil alanlar ve su kaynakları çevresinde evcil/yaban hayatı için doğal sığınaklar/geçitler oluşturulması (ör: yaban hayatı geçiş köprüsü)

 • Yeşil alanların tasarım ve uygulama sürecinde tüm bitki ve hayvanların haklarına dair bilgi ve bilinçlendirme sağlanması

 • Yeşil alanların kullanımında "Herkes için tasarım" kriterinin gözetilerek tasarlanması ve uygulanması

 • Doğanın insan üzerindeki iyileştirme etkisinin tasarıma entegre edilmesi (ör: su ve yeşil alanların terapi, rehabilitasyon etkisinin öne çıkarılması)